SeaStor 虚拟化备份解决方案

2011-09-23

SeaStor虚拟化备份方案目标:为企业建立一套数据容灾备份系统,在服务器系统遭受如火灾、水灾、地震、战争等不可抗拒的自然灾难以及计算机犯罪、计算机病毒、掉电、网络/通信失败、硬件/软件错误和人为操作错误等人为灾难时,容灾备份系统来确保您的数据安全。

产品推荐:

SeaStor VDR 1000 【产品详细请见彩页】

可选归档设备:SeaStor T40 磁带库,SeaStor SII 5000虚拟带库。

上一篇:无
本网站由阿里云提供云计算及安全服务